fbpx

Κανονισμός Λειτουργίας Φροντιστηρίου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

Ο κανονισμός λειτουργίας που ακολουθεί πρωτίστως είναι ένα συμβόλαιο ποιότητας και αμοιβαίων υποχρεώσεων, ώστε να επιτευχθεί ο κοινός στόχος: η εισαγωγή του μαθητή στη σχολή της πρώτης προτίμησής του.

 1. Εγγραφή στο φροντιστήριο.
  Η εγγραφή στο φροντιστήριο γίνεται με την συμπλήρωση της αντίστοιχης φόρμας. Για την εγγραφή δεν ζητείται προκαταβολή. Η διεύθυνση του φροντιστηρίου δύναται να ζητήσει την προσκόμιση του ελέγχου προόδου της προηγούμενης χρονιάς στα πλαίσια παροχής υποτροφιών σε αριστούχους μαθητές. Οι υποψήφιοι μαθητές μας, σε συνεννόηση με τη γραμματεία, μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα μίας εβδομάδας πριν οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους.
 2. Συγκρότηση τμημάτων.
  Απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων είναι η ομοιογένειά τους. Γι’ αυτό φροντίζουμε να γίνεται η καλύτερη δυνατή κατανομή των μαθητών. Κριτήρια όπως γνωριμία των μαθητών, κοινό σχολείο κτλ λαμβάνονται υπόψιν, εφόσον δεν ακυρώνουν την ομοιογένεια των τμημάτων. Σε κάθε περίπτωση η διεύθυνση του φροντιστηρίου διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τη σύνθεση των τμημάτων, αν κρίνει ότι εξυπηρετείται η μαθησιακή διαδικασία.
 3. Προγραμματισμός μαθητικού έτους
  Στην αρχή της χρονιάς οι κηδεμόνες και οι μαθητές ενημερώνονται για τις ημέρες κατά τις οποίες το φροντιστήριο θα παραμείνει κλειστό λόγω επισήμων εορτών, αργιών, διακοπών Χριστουγέννων, Πάσχα κτλ. Επίσης ενημερώνονται για τις ημερομηνίες των διαγωνισμάτων.
 4. Πρόγραμμα σπουδών
  Ο κηδεμόνας ενημερώνεται κατά την εγγραφή για το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθεί το φροντιστήριο. Σε περίπτωση που δημιουργηθεί ιδιαιτέρως ολιγομελές τμήμα η διεύθυνση του φροντιστηρίου δύναται σε συνεννόηση με τους κηδεμόνες να τροποποιεί το πρόγραμμα σπουδών.
 5. Παράδοση μαθημάτων
  Η παράδοση μαθημάτων γίνεται στο χώρο του φροντιστηρίου τις καθορισμένες μέρες και ώρες. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η παράδοση των μαθημάτων μπορεί να γίνει και εξ αποστάσεως (τηλεκπαίδευση). Το φροντιστήριο εγγυάται ότι – στο μέτρο του ανθρωπίνως εφικτού – δεν θα χαθεί καμία προγραμματισμένη διδακτική ώρα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, κάθε διδακτική ώρα που χάνεται με ευθύνη του φροντιστηρίου (π.χ. ασθένεια του διδάσκοντος) αναπληρώνεται εντός 15 ημερών.
 6. Παρακολούθηση μαθημάτων – έλεγχος απουσιών
  Είναι προφανές πως το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται από την αδιάλειπτη παρακολούθηση των μαθημάτων. Ο μαθητής επομένως οφείλει να παρακολουθεί ανελλιπώς τα μαθήματα. Σε περίπτωση απουσίας ο κηδεμόνας θέλουμε να ενημερώνει τη γραμματεία, η οποία, αν κρίνει σκόπιμο, επιβεβαιώνει το τηλεφώνημα. Είναι προφανές ότι η διαδικασία δεν ακολουθείται, αν η δήλωση-ενημέρωση γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία του κηδεμόνα. Σε κάθε περίπτωση που η γραμματεία δεν έχει ενημερωθεί για την απουσία μαθητή, ενημερώνει με όποιο πρόσφορο μέσο κρίνει τον κηδεμόνα του παιδιού 10 λεπτά μετά την έναρξη του μαθήματος. Ο καθηγητής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την είσοδο σε μαθητή που επανειλημμένα αργεί στο μάθημά του.
 7. Διαγωνίσματα.
  Τα διαγωνίσματα αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επομένως η συμμετοχή των μαθητών σε αυτά είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση απουσίας ενημερώνεται άμεσα (15 λεπτά το πολύ από την έναρξη του διαγωνίσματος) ο κηδεμόνας. Τα διαγωνίσματα παραδίδονται διορθωμένα στους μαθητές το πολύ 10 ημέρες μετά. Από τη διεύθυνση του φροντιστηρίου εκτιμάται ιδιαιτέρως η όσο το δυνατόν ταχύτερη διόρθωση του διαγωνίσματος. Τα διαγωνίσματα μπορεί να φυλάσσονται σε «φάκελο προόδου του μαθητή» ή να παραδίδονται στο μαθητή μετά τη διόρθωση (το αποφασίζει ο καθηγητής που διδάσκει το αντίστοιχο μάθημα). Σε περίπτωση τήρησης από τον καθηγητή «φακέλου προόδου του μαθητή» ο κηδεμόνας έχει πρόσβαση σε ώρα και ημέρα που θα καθορίζεται από τη γραμματεία, ώστε να μην διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία της τάξης.
 8. Ενημέρωση κηδεμόνων
  Η ενημέρωση των κηδεμόνων σχετικά με την εκπαιδευτική πορεία των μαθητών μας υλοποιείται με τους παρακάτω τρόπους:
  α. Μέσω των δύο (2) προγραμματισμένων τακτικών συναντήσεων που διενεργούνται κατά τη διάρκεια του έτους, (μία λίγο πριν τα Χριστούγεννα και μία πριν το Πάσχα).
  β. Μέσω της τακτικής μηνιαίας τηλεφωνικής επικοινωνίας του διδάσκοντος με τον κηδεμόνα.
  γ. Με τηλεφωνικό αίτημα του κηδεμόνα και συνεννόηση της γραμματείας με τον διδάσκοντα.
  Απαγορεύεται η έξοδος του καθηγητή από την τάξη εν ώρα διδασκαλίας για μη προγραμματισμένη ενημέρωση κηδεμόνα, γιατί έτσι διαφυλάσσεται η ροή και η ποιότητα του μαθήματος.
 9. Ιδιαίτερα μαθήματα – Ενισχυτική διδισκαλία
  Το φροντιστήριο πιστεύει στη δύναμη του τμήματος και της συνεργατικής μάθησης. Η εκπαίδευση είναι μια δυναμική διαδικασία και ο κάθε μαθητής έχει να αντλήσει και από τις απορίες και από τα λάθη των άλλων. Μπορεί ευκολότερα επίσης να κρίνει την πρόοδό του συγκρινόμενος με τους υπολοίπους συμμαθητές του. Ωστόσο, αν υπάρχει ιδιαίτερη επιθυμία, το φροντιστήριο παρέχει τη δυνατότητα παράδοσης ιδιαιτέρων από καταξιωμένους καθηγητές του φροντιστηρίου. Το κόστος καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το μαθητή.
  Αν διαπιστωθεί ότι κάποιο τμήμα ή κάποιοι μαθητές χρήζουν επιπλέον βοήθειας το φροντιστήριο παρέχει ενισχυτική διδασκαλία. Το κόστος καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το φροντιστήριο.
  Σε κάθε περίπτωση καθηγητές του φροντιστηρίου απαγορεύεται να παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές του φροντιστηρίου χωρίς τη ρητή ενημέρωση και συναίνεση της διεύθυνσης του φροντιστηρίου.
 10. Υποτροφίες – Εκπτώσεις διδάκτρων
  Το φροντιστήριο παρέχει υποτροφίες (δωρεάν φοίτηση ή έκπτωση επί των διδάκτρων):
  α. σε αριστούχους μαθητές (όπως αυτό αποδεικνύεται από τον έλεγχο προόδου του σχολείου)
  β. σε πολύτεκνους, τρίτεκνους, άνεργους.
 11. Βραβεία αριστείας
  Το φροντιστήριο επιβραβεύει τους ήδη εγγεγραμμένους μαθητές του με βραβείο αριστείας (παρέχεται στο μαθητή της τάξης που βγάζει το μεγαλύτερο βαθμό, όπως αυτό πιστοποιείται από τα διαγωνίσματα που γράφονται στο φροντιστήριο στο σύνολο των μαθημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς). Είναι προφανές ότι το βραβείο το διεκδικούν μαθητές που παρακολουθούν το σύνολο των μαθημάτων στο φροντιστήριο και αφορά τις τάξεις της Α΄ και Β΄ Λυκείου. Το βραβείο αριστείας παρέχεται με τη μορφή κουπονιού και αφορά την επόμενη τάξη (δηλαδή ένας μαθητής της Α΄ Λυκείου που θα αριστεύσει, θα επιβραβευθεί με το κουπόνι για τη φοίτησή του στη Β΄ Λυκείου).
 12. Δίδακτρα
  Τα δίδακτρα συμφωνούνται στην αρχή της χρονιάς με τον κηδεμόνα του μαθητή. Διαμορφώνονται ανάλογα με την τάξη, την κατεύθυνση, τον αριθμό των μαθημάτων που παρακολουθεί, τον αριθμό των μαθητών του τμήματος κτλ. Τα δίδακτρα προκαταβάλλονται στην αρχή του κάθε μήνα. Βασική αρχή του φροντιστηρίου είναι η εξόφληση των διδάκτρων έως το μήνα Απρίλιο. Επομένως το βασικό σχήμα εξόφλησης είναι: ποσό διδάκτρων/8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από το Σεπτέμβριο, εκτός αν συμφωνηθεί αλλιώς ο τρόπος εξόφλησης στην αρχή της χρονιάς. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην καταβολή των διδάκτρων για κάποιο συγκεκριμένο μήνα πρέπει να ενημερώνεται η γραμματεία και να συμφωνείται ρητά ο χρόνος αποπληρωμής. Το φροντιστήριο δε θέλει να βρεθεί σε θέση να αποκλείσει κάποιον μαθητή από την περαιτέρω φοίτησή του λόγω μη ανταπόκρισης του κηδεμόνα στις οικονομικές του υποχρεώσεις.

Για άλλη μια φορά σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και είμαστε σίγουροι ότι θα δικαιώσουμε τις προσδοκίες σας